Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Aktualności

Sprawozdanie finansowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Orońsku za rok 2020

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2020r. 

3. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

4. Informacja dodatkowa jednostki budżetowej sporządzona na dzień 31.12.2020r.

Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna). Kontrole są przeprowadzane co do zasady bez wcześniejszego powiadomienia.

 1. Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie do kontroli oraz legitymację służbową oraz pouczyć o przysługujących kontrolowanemu prawach i obowiązkach.

Osoby kontrolujące muszą nosić odznakę identyfikacyjną na widocznym miejscu.

 1. Osoby kontrolujące mogą m.:
  • żądać pisemnych lub ustnych informacji,
  • żądać okazania i udostępnienia dokumentów lub danych informatycznych,
  • pobierać nieodpłatnie próbki do badań.
 1. Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół, który jest podpisywany przez kontrolującego i kontrolowanego.
 1. Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z treścią protokołu może zgłosić zastrzeżenia. Zastrzeżenia muszą mieć formę pisemną i zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kontrolowany może również odmówić podpisania protokołu i wówczas musi złożyć wyjaśnienia dotyczące odmowy podpisu. Wyjaśnienia muszą zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.
 1. Informacje zawarte w protokole kontroli stanowią podstawę do dalszych działań organu IW, w tym wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz kierowania zawiadomień do organów ścigania.
 1. Kontrolowany jest zobowiązany do udzielania pomocy osobie kontrolującej. Uniemożliwienie lub utrudnianie wykonania kontroli stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub
wtorek, 15 grudzień 2020 06:04

Zaszczep pupila

Zaszczep pupila

Powiatowy Lekarz Weterynarii z/s w Orońsku zawiadamia, że istnieje możliwość ubiegania się o wyznaczenie do wykonywania następujących czynności urzędowych na terenie powiatu szydłowieckiego w roku 2021:

1. badań rozpoznawczych w liczbie 3 osób,
2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt w liczbie 3 osób,
3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia w liczbie 3 osób,
4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed ubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w liczbie 2 osób
5. badania mięsa zwierząt łownych w liczbie 2 osób,
6. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia w liczbie 2 osób,
7. pobierania próbek do badań w liczbie 3 osób,
8. prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w liczbie 3 osób,
9. czynności pomocniczych przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych w liczbie 3 osób.

Wyznaczenia do wykonywania w/w czynności urzędowych następują z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1557 z późn. zm.), po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku postępowania. Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności urzędowych nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia. Wyznaczenia obejmują okres jednego roku kalendarzowego, to jest do 31 grudnia 2021 r.

Pierwszeństwo w wyznaczeniu mają pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, niebędący pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z/s w Orońsku.  

Osoby ubiegające się o wyznaczenie powinny spełniać kwalifikacje, o których mowa w rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (DZ. U. z 2004r. Nr 89, poz. 860 z późn. zm.) oraz kwalifikacje określone w rozdziale I załącznika li do Rozporządzenia (WE) Nr 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017 /625 (Dz. Urz. UE L Nr 131, str.1). 

Zainteresowane osoby powinny w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2020r. zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii z/s w Orońsku wstępną gotowość do podjęcia czynności z wyznaczenia na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji wraz z innymi dokumentami wymienionymi w tym załączniku.

Złożone zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez komisję powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku do dnia 27 listopada 2020 r.

Umowy na wykonywanie wyznaczonych czynności urzędowych będą podpisywane jedynie z osobami, które posiadają odrębny tytuł ubezpieczenia społecznego z przychodem równym lub wyższym od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2020 r. 2600 zł.) i nie wnoszą o opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne wynikające z niniejszej umowy.

wtorek, 22 wrzesień 2020 18:58

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI