Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
środa, 11 listopad 2020 12:24

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w roku 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii z/s w Orońsku zawiadamia, że istnieje możliwość ubiegania się o wyznaczenie do wykonywania następujących czynności urzędowych na terenie powiatu szydłowieckiego w roku 2021:

1. badań rozpoznawczych w liczbie 3 osób,
2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt w liczbie 3 osób,
3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia w liczbie 3 osób,
4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed ubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w liczbie 2 osób
5. badania mięsa zwierząt łownych w liczbie 2 osób,
6. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia w liczbie 2 osób,
7. pobierania próbek do badań w liczbie 3 osób,
8. prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w liczbie 3 osób,
9. czynności pomocniczych przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych w liczbie 3 osób.

Wyznaczenia do wykonywania w/w czynności urzędowych następują z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1557 z późn. zm.), po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku postępowania. Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności urzędowych nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia. Wyznaczenia obejmują okres jednego roku kalendarzowego, to jest do 31 grudnia 2021 r.

Pierwszeństwo w wyznaczeniu mają pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, niebędący pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z/s w Orońsku.  

Osoby ubiegające się o wyznaczenie powinny spełniać kwalifikacje, o których mowa w rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (DZ. U. z 2004r. Nr 89, poz. 860 z późn. zm.) oraz kwalifikacje określone w rozdziale I załącznika li do Rozporządzenia (WE) Nr 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017 /625 (Dz. Urz. UE L Nr 131, str.1). 

Zainteresowane osoby powinny w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2020r. zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii z/s w Orońsku wstępną gotowość do podjęcia czynności z wyznaczenia na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji wraz z innymi dokumentami wymienionymi w tym załączniku.

Złożone zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez komisję powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku do dnia 27 listopada 2020 r.

Umowy na wykonywanie wyznaczonych czynności urzędowych będą podpisywane jedynie z osobami, które posiadają odrębny tytuł ubezpieczenia społecznego z przychodem równym lub wyższym od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2020 r. 2600 zł.) i nie wnoszą o opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne wynikające z niniejszej umowy.