Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
środa, 06 luty 2019 00:00

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźniąUbój  z  konieczności  zwierząt  gospodarskich  kopytnych  poza  rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi,  który  uniemożliwia  mu  naturalne  poruszanie  się  i  tym  samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.Pytanie 1.Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi ?

W  pierwszej  kolejności  należy  jak  najszybciej  wezwać  lekarza  weterynarii zajmującego  się  leczeniem  zwierząt  gospodarskich,  który  stwierdzi  czy zwierzę  powinno  być  leczone,  poddane  ubojowi  z konieczności,  czy  też uśmiercone.Pytanie   2.Co  należy  zrobić,  jeżeli  wezwany  lekarz  weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności ?a)Należy  skontaktować  się  z  najbliższą  rzeźnią  celem  ustalenia,  czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności. Tusza  zwierzęcia  wraz  z  przynależnymi  do  niej  narządami wewnętrznymi musi być przewieziona do rzeźni, gdzie urzędowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym samym uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.b)Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności.Pytanie 3. Kto może dokonać uboju z konieczności ?Ubój  z  konieczności  powinien  być  dokonany  przez  osoby  posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni.Pytanie 4. W jaki sposób i w jakich warunkach powinien odbyć się ubój z konieczności ?

W przypadku uboju zwierząt z konieczności poza rzeźnią posiadacz zwierząt jest  zobowiązany  do  podjęcia  wszelkich  koniecznych  działań,  aby  jak najszybciej dokonać uboju zwierzęcia,  w tym dołożyć starań, aby podczas uboju  i  działań  z  nim  związanych  oszczędzić  zwierzętom  wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia.Należy  spełnić  wymagania  dotyczące  ochrony  zwierząt  podczas  uboju. Zwierzę  powinno  być  ogłuszone  i  wykrwawione  zgodnie  z  przepisami określonymi w rozporządzeniu Radynr 1099/2009 przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.Po  uboju  tusza  powinna  być  wykrwawiona.  W  miejscu  dokonania  uboju można  również,  pod  nadzorem  wezwanego  lekarza  weterynarii,  usunąć  z tuszy żołądek oraz jelita zwierzęcia. Usunięte narządy należy oznakować (w sposób umożliwiający ich identyfikację z daną tuszą) i wraz z tuszą przewieźć do rzeźni.Pytanie 5. Jakie dokumenty muszą być dostarczone do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia ?Do  rzeźni  wraz  z  tuszą  i  narządami  wewnętrznymi  zwierzęcia  muszą  być dostarczone następujące dokumenty:a)oświadczenie  rolnika -stwierdzające  tożsamość  zwierzęcia  oraz zawierające  informacje  na  temat  weterynaryjnych  produktów leczniczych  lub  innych  środków,  jakie  podawano  zwierzęciu  lub wobecniego  stosowano,  z  wyszczególnieniem  dat  podawania  i okresów karencji;b)zaświadczenie lekarza weterynarii -stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz informację na temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierzę.Pytanie 6. W jakich warunkach tusza wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia powinna być przewieziona do rzeźni ?Tusza  zwierzęcia  wraz  z  przynależnymi  do  niej  narządami  wewnętrznymi powinna być przewieziona do rzeźni w warunkach higienicznych i najszybciej jak  to  możliwe.  Jeżeli  transport  potrwa  dłużej  niż  2  godziny  od  chwili dokonania  uboju  zwierzęcia,  należy  zapewnić  warunki  chłodnicze  dla przewożonej  tuszy  i  narządów  wewnętrznych.  W  przypadku,  gdy  warunki klimatyczne na to pozwolą, nie ma konieczności poddawania chłodzeniu tusz i narządów wewnętrznych.Pytanie 7. Co się stanie jeśli lekarz weterynarii uzna, że nie może być przeprowadzony ubój z konieczności ?

Lekarz  weterynarii  może  stwierdzić,  że  zwierzę  powinno  być  leczone,  albo uśmiercone.W przypadku gdy podjęta jest decyzja o uśmierceniu zwierzęcia, to:1)uśmiercanie  przeprowadza  lekarz  weterynarii  przez  podanie środka usypiającego,2)tusza może być:a)poddana utylizacji lubb)za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych (jeżeli chce się uzyskać  taką  zgodę,  należy  skontaktować  się  z  powiatowym lekarzem weterynarii).Ponadto,  w  przypadku  zdrowych  zwierząt  kopytnych,  które  uległy wypadkowi,  takich  jak  Świnia,  owca,  koza  lub  cielę  do  6  miesiąca  życia, możliwe jest przeprowadzenie uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na własne  potrzeby.  Przy  przeprowadzaniu  takiego  uboju  nie  jest  konieczna obecność lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane mięso nie może być oferowane do sprzedaży.Pytanie  8.  Co  należy  zrobić,  jeśli  nie  znajdzie  się  rzeźni,  który zgodziłaby  się  na  przyjęcie  tuszy  wraz  z  narządami  wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności ?W   tej   sytuacji   rolnik może  zdecydować  się  na  leczenie  zwierzęcia, uśmiercenie  go  bądź  przeprowadzenie  uboju  w  celu  pozyskania  mięsa  na własne  potrzeby.  Jeśli  nastąpi  śmierć  zwierzęcia,  zwłoki  należy  poddać utylizacji,    w    tym    przypadku    koszty    utylizacji    pokrywa    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Pytanie  9.Czy  w  każdym  przypadku  prawidłowo  przeprowadzonego uboju  z  konieczności  można  zagwarantować,  że  zostanie  uratowana wartość rzeźna zwierzęcia ?Mięso pozyskane ze zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności, w każdym przypadku poddawane jest badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii w rzeźni. Badanie to ma na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne, czy też niezdatne do spożycia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek.Wartość  rzeźna  zwierzęcia  zostanie  uratowana  w  przypadku,  gdy  tusza zostanie oceniona jako zdatna do spożycia przez ludzi.Natomiast  gdy  tusza  zostanie  oceniona  jako  niezdatna  do  spożycia  przez ludzi, poddawana jest utylizacji (kto ponosi koszt utylizacjizależy od umowy jaka została zawarta pomiędzy rolnikiem a podmiotem prowadzącym rzeźnię) 

bądź  za  zgodą  urzędowego  lekarza  weterynarii  przeznaczona  jest  do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych.Pytanie  10.  Czy  w  przypadku  uboju  z  konieczności  wymagane  jest powiadomienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?W  każdym  przypadku  przeprowadzenia  uboju  z  konieczności  zwierząt  z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu   Agencji   Restrukturyzacji   i   Modernizacji  Rolnictwa.  Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy, kozy i świni należy zgłosić w terminie 7 dni.